Flevohealing.nl

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De website: de volledige website van Flevohealing.nl;
De uitgever: de uitgever/beheerder van deze website, geregistreerd bij KvK onder nummer 515 793 400 000 (uitgeschreven bij KvK 2013) Mw. M. Meijerink-Haarlem is bedenker en eigenaar van de naam Flevohealing en Flevohealing.nl;
Gebruik(en): onder meer inladen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, verzenden, (tijdelijk) kopieeren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten op Flevohealing.nl;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid, zuivere intentie en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuistheden/onvolledigheden bevat. Uitgever spant zich er voor in om onjuistheden tijdig te corrigeren, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele (in)directe schade.

4a. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een ander doel dan de specifiek genoemde behandelingen. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
4b. Teksten mogen overgenomen worden uitsluitend met bronvermelding en pas nadat de uitgever van Flevohealing.nl daar goedkeuring voor gegeven heeft.

5a. De uitgever/eigenaar en de personen waar uitgever mee samenwerkt hebben de opleidingen gevolgd die genoemd worden op de website en bewezen de technieken te beheersen en handelen met zuivere intentie. Omdat het om een samenwerking gaat, zijn personen zelfstandig en zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor eigen handelen. Flevohealing en Flevohealing.nl biedt hen de mogelijkheid om zich gezamenlijk kenbaar te maken aan anderen op basis van vriendschap en vertrouwen.
5b. Clienten hebben een eigen verantwoordelijk te nemen inzake hun gezondheid. Van clienten mag verwacht worden dat zij zich laten informeren over mogelijkheden en onmogelijkheden van de aangeboden behandelingen. Aandoeningen die in het reguliere circuit behandeld moeten worden, dienen ook als zodanig benaderd te worden door client en behandelaar. De behandelaars op deze website zijn deskundig en ervaren hun diensten als complementair op de reguliere geneeskunde, niet als vervanger. Behandelaars nemen deze visie serieus en nemen daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Van de behandelaars mag verwacht worden dat zij clienten bij twijfel naar een regulier arts sturen voor extra controle en/of onderzoek. Uitgever/eigenaar en de personen waarmee zij samenwerkt zijn op dit moment niet aangesloten bij een beroepsvereniging, maar volgen wel een etische code die per mail opvraagbaar is.

6. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

7. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beeindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beeindiging.

8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in, maar heeft een informerende functie.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Met dank aan: www.annotatie.nl, Van Eeckhoutte Advocaten te Amersfoort

Laatste aanpassing: februari 2011 Disclaimer ~ www.mijn-eigen-website.nl ~ ©M.J.Haarlem