Flevohealing.nl

Ethische Code Flevohealing

1. Behandelaar zal het Reiki-Usui System of Natural Healing en de daarbij behorende symbolen zuiver, naar eer en geweten en naar beste kunnen hanteren en onderwijzen, mits daartoe bevoegd, met respect voor de geadviseerde tijd tussen de verschillende graden.

2. Behandelaar zal zich inzetten om Reiki op toegankelijke wijze uit te voeren en uit te leggen aan geinteresseerden / clienten en beschikbaar te maken voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

3. Behandelaar zal zich houden aan de regels van algemene beschaving, te weten:
- zich houden aan de wet en de algemeen geldende normen en waarden.
- zich onthouden van alcohol- en drugsmisbruik.
- respect hebben en tonen voor andere heelwijzen.
- nimmer clienten adviseren een reguliere medische behandeling af te breken of te weigeren.
- nimmer een (seksuele) relatie beginnen of suggereren in de toekomst met client.

4. T.a.v. de behandelingen zal behandelaar de volgende basiswaarden in acht houden:
- uitsluitend behandelen na toestemming client of ouders/verzorgers van minderjarige cliƫnt
- client voorafgaand aan de behandeling informeren over de (on)mogelijkheden van Reiki.
- overleg plegen met client en diens bevindingen betreffende de behandeling.
- nimmer onredelijke/exorbitante bedragen vragen voor behandeling/consult/cursus.
- elke schijn van dwang of afhankelijkheid vermijden.
- respecteren als client een behandeling wil onderbreken of stoppen.
- behandelingen geven zonder vooroordeel t.a.v. leeftijd, geslacht, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden, sociale of economische achtergronden.
- client doorverwijzen naar een reguliere arts zodra enig vermoeden ontstaat dat het wenselijk zou kunnen zijn voor het welzijn van client.
- nimmer misbruik maken van de positie als behandelaar.
- het recht van een client respecteren om zijn eigen weg van heling of ontwikkeling te volgen.
- indien de specifieke kennis voor de problemen van een client tekort schiet, zal behandelaar een second-opinion bij een collega adviseren.
- indien blijkt dat behandelingen niet het gewenste resultaat zullen hebben, zal dit in alle openheid met client besproken worden en behandeling niet onnodig langer doorgaan.

5. Behandelaar realiseert zich dat een behandeling uiterst vertrouwelijk behandeld dient te worden en houdt zich derhalve aan privacy regels. Indien het voor de behandeling meerwaarde heeft, kan een casus besproken worden met collega-behandelaars mits client anoniem en niet herkenbaar is voor derden.

6. De behandelaar dient een medebehandelaar die niet handelt conform de Ethische Code hierop aan te spreken.

Vastgesteld en akkoord bevonden, februari 2012

Disclaimer ~ www.mijn-eigen-website.nl ~ ©M.J.Haarlem